Bambus

Fargesia

Bambus 2

Phyllostachys

Bambus 4

Phyllostachys

Bambus 5

Phyllostachys

Bambus 6

Phyllostachys

Bambus 7

Phyllostachys